Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 • 1.1. Borrelnootjez.nl is de website die toegankelijk is via www.borrelnootjez.nl.
 • 1.2. Gebruiker: de persoon die gebruikmaakt van de website Borrelnootjez.nl.
 • 1.3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Borrelnootjez.nl en de gebruiker.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website Borrelnootjez.nl.

 • 2.2. Door gebruik te maken van de website Borrelnootjez.nl verklaart de gebruiker akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Gebruik van de website

 • 3.1. De gebruiker mag de website Borrelnootjez.nl uitsluitend gebruiken voor legale doeleinden.

 • 3.2. Het is de gebruiker niet toegestaan om de website te gebruiken op een wijze die de werking van de website of de informatie op de website kan schaden.

 • 3.3. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de website en de vertrouwelijkheid van zijn inloggegevens.

Artikel 4 – Intellectuele eigendomsrechten

 • 4.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de website Borrelnootjez.nl, waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, audio en video, berusten bij Borrelnootjez.nl.
 • 4.2. Het is de gebruiker niet toegestaan om de informatie op de website Borrelnootjez.nl te verveelvoudigen, openbaar te maken, te bewerken of te distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Borrelnootjez.nl.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

 • 5.1. Borrelnootjez.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die de gebruiker lijdt als gevolg van het gebruik van de website of de informatie op de website.

 • 5.2. Borrelnootjez.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar wordt verwezen op de website Borrelnootjez.nl.

 • 5.3. Borrelnootjez.nl behoudt zich het recht voor om de website Borrelnootjez.nl op elk moment te wijzigen of te beëindigen.

Artikel 6 – Privacy

 • 6.1. Borrelnootjez.nl gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie onze privacyverklaring.

Artikel 7 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 • 7.1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 • 7.2. Geschillen tussen Borrelnootjez.nl en de gebruiker zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegden.